ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ISO 22000 : 2005   HACCP

Η εταιρία μας  Το “Νέο Ροδογαλ ” εχει πιστοποιθει με το Διεθές πρότυπο ISO 22000:2005 .

Το ISO 22000:2005 είναι διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.
Εκδόθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) το 2005 και ενσωματώνει τις:

 • απαιτήσεις του HACCP
 • απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας
 • γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης

Το πρότυπο απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή:

 • στον πρωτογενή τομέα  (εκτροφή ζώων, παραγωγή φυτικών προϊόντων)
 • στον δευτερογενή τομέα (μεταποίηση για παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών)
 • σε οργανισμούς / επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αποθήκευση, διανομή, χονδρική και λιανική πώληση
 • σε οργανισμούς/επιχειρήσεις που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες (προμηθευτές υλικών συσκευασίας, εξοπλισμού, προϊόντων καθαρισμού, πρόσθετων υλών, απεντομώσεις – μυοκτονίες κλπ)

Τα σημαντικότερα οφέλη για την επιχείρηση από την πιστοποίηση κατά ISO 22000:2005 είναι:

 •     η τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με την σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία
 •     η εναρμόνιση με κοινά αποδεκτές πρακτικές παραγωγής τροφίμων
 •     η μείωση των αστοχιών και ο εντοπισμός των εσφαλμένων πρακτικών
 •     η ετοιμότητα της επιχείρησης στην αντιμετώπιση διατροφικών κρίσεων
 •     το αίσθημα ασφάλειας των καταναλωτών για τα προϊόντα της επιχείρησης
 •     η συνεχής βελτίωση της επιχείρησης
 •     το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά